Участието на Сатурн ООД в Проект №BG16RFOP002-2.089-1658

Проект №BG16RFOP002-2.089-1658 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” и Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“, Инвестиционен приоритет 6.1 „Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, управлявана от Министерство на икономиката.

Кратко описание на проекта:

Настоящата процедура е насочена към осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията от COVID-19, засягат икономическия сектор, които нямат ресурсите да продължат да функционират и съществуват в подобна усложнена икономическа обстановка.

В изпълнение на проекта ще доведе до постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Цели на проекта:

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000  лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране

Начало: 26.10.2021 г.
Край: 26.01.2022 г.